Latest News
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Forsøgsordningen

Forsøgsordningen vil omfatte behandling med cannabisholdige produkter, som ikke er godkendte lægemidler eller magistrelt fremstillet på apotek.og ansvaret for medicinsk behandling af en patient påhviler den til enhver tid behandlende læge. I lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis reguleres ordningen, herunder fastslås krav til cannabisprodukternes kvalitet og fremstilling, hvordan ordination og udlevering skal ske, samt hvordan indberetning af formodede bivirkninger skal foregå. De medicinske cannabisprodukter, der omfattes af forsøgsordningen, er cannabisholdige produkter importeret til Danmark med henblik på, at et apotek, på baggrund af en ordination fra en læge, fremstiller lægemidlet, et såkaldt cannabisslutprodukt. I denne vejledning anvendes udtrykket ”medicinsk cannabis” om disse cannabisslutprodukter. KILDE

 

 

Krav til en læges recept  – Lægen må maksimalt ordinere til en måneds forbrug på en recept, og recepten skal udstedes elektronisk i det fælles medicinkort. Siger lovens §§ 23-26

En recept på cannabisslutprodukter skal indeholde oplysning om:

 1. navnet på det pågældende cannabisslutprodukt.
 2. styrkeangivelse og pakningsstørrelse af det ordinerede cannabisslutprodukt.
 3. navn, adresse og cpr-nummer på den person, cannabisslutproduktet ordineres til.
 4. dato for udstedelse.
 5. oplysning om receptudstederens navn, stilling, autorisations-ID, adresse og telefonnummer.
 6. oplysning om indikationen. Indikationen angives ved brug af ordinationssystemets indikationsforslag. Kun i tilfælde af manglende retvisende indikationsforslag bør indikationen anføres som fritekst.
 7. doseringen og eventuelt relevant anvendelsesmåde. Doseringen angives med pr. gang og antal gange pr. tidsenhed (dag, døgn, ugedage, måned e.l.).

Lægen bør anvende de i ordinationssystemet angivne indikationsforslag som led i udstedelse af recept. Dette skal sikre kvaliteten af den løbende erfaringsopsamling og understøtte den kommende evaluering af forsøgsordningen. Fritekstfeltet bør derfor alene anvendes, hvor der ikke forefindes et retvisende indikationsforslag i ordinationssystemet. Hvis cannabisslutproduktet er til lægens eget brug, skal recepten indeholde tydelig angivelse af: »Til eget brug«. En læge kan ikke udskrive medicinsk cannabis til ”egen praksis”. Læger og andre sundhedspersoner skal indberette formodede bivirkninger ved hjælp af en elektronisk blanket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Patienter og pårørende kan indberette formodede bivirkninger via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk

Et apoteks og et sygehusapoteks opgaver – § 19. siger bevilling til at drive et apotek og herunder en apoteksfilial, jf. dog stk. 2, indebærer pligt til at

 1. fremstille, forhandle og udlevere cannabisslutprodukter anvist efter recept,
 2. yde information om cannabisslutprodukter, herunder om priser, anvendelse og opbevaring,
 3. yde information til patienten om eventuelle billigere udgaver af cannabisslutprodukter, der indeholder samme cannabisudgangsprodukt og er i samme styrke som det ordinerede, herunder om prisforskellen,
 4. vejlede patienten om indberetning af bivirkninger ved cannabisslutprodukter til Lægemiddelstyrelsen,
 5. modtage rester fra patienten af cannabisslutprodukter med henblik på destruktion,
 6. udstede attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 til brug for rejse mellem Schengenlandene med euforiserende stoffer, der medbringes som led i en behandling med cannabisslutprodukter,
 7. omgående underrette Lægemiddelstyrelsen, hvis apoteket modtager eller får tilbud om at købe cannabismellemprodukter, som er eller kan være forfalskede, og
 8. levere oplysninger om omsætning m.v. af cannabisslutprodukter i overensstemmelse med § 11, stk. 1, nr. 8, i lov om apoteksvirksomhed, som kan videregives efter § 11, stk. 2-7, i lov om apoteksvirksomhed og regler fastsat i medfør deraf.


Erstatning for medicinsk cannabis

Patienter kan søge erstatning for skader fra medicinsk cannabis hos Patienterstatningen

Du kan søge erstatning for bivirkninger ved medicinsk cannabis. Det kan du, selvom medicinsk cannabis ikke er et godkendt lægemiddel. Folketinget har nemlig besluttet, at patienter kan søge erstatning som en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der trådte i kraft den 1. januar.  Du kan søge erstatning for sjældne og alvorlige bivirkninger, der overstiger, hvad du skal acceptere, når du får medicinsk cannabis. Men det skal være ordineret af en læge. Patienterstatningen dækker ikke skader fra medicinsk cannabis, som ikke er ordineret af en autoriseret sundhedsperson. KILDE PEBL.DK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.