Latest News
{"effect":"slide-v","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Anklagemyndighedens strafudmåling

Når en person findes i besiddelse af cannabis, skal det ifølge loven overvejes, om der er tale om besiddelse af cannabis til eget forbrug, eller besiddelse af cannabis med henblik på videreoverdragelse, herunder videresalg. Det beror på en konkret vurdering, om det cannabis, som en person findes i besiddelse af, er bestemt til eget forbrug. Ved denne vurdering spiller mængden en stor rolle, og større mængder kan almindeligvis ikke anses for bestemt til eget forbrug.

Disse mængder og derunder anses som udgangspunkt som besiddelse til eget forbrug:

Disse mængder og derover anses som udgangspunkt som besiddelse til at sælge videre:

Følgende bødepåstande anvendes i sager omkring besiddelse af cannabis til eget forbrug:

Vidste du?
Anklagemyndighedens strafpåstand skal svare til strafpåstanden for salg mv. af den samme mængde hash, således at det beregnede udbytte af dyrkning af skunkplanter straffes på samme måde som den samme mængde hash. Der kan i den forbindelse henvises til Højesterets dom af 5. oktober 2016, U 2017.216H (AM2016.10.05H2) vedrørende strafudmålingen. Bemærk at dette betyder der ikke skal differentieres i strafpåstanden afhængig af cannabisplanternes styrke, modsat af hvad mange de tror.

 

Politiets efterforskning i sager om skunkvæksthuse

I sager om skunkvæksthuse skal politiet foretage en optælling af samtlige planter (høstmodne, ikke-høstmodne og stiklinger) i væksthuset. Politiet skal som dokumentation herfor foretage en detaljeret opgørelse af de fundne planter i kosterrapporten, og politiet skal sørge for fotodokumentation af de optalte planter. Politiet skal beskrive skunkvæksthuset og dyrkningsforholdene, herunder ved fotodokumentation med henblik på, at der i hver enkelt sag kan foretages en konkret vurdering af, om cannabisdyrkningen i den pågældende sag har haft en uprofessionel karakter. Det bemærkes, at besvarelsen af spørgsmål 7 i den retskemiske udtalelse af 21. november 2014 vedrørende en cannabisplantes gennemsnitlige væksttid kan anvendes til støtte for beregning af, hvor mange gange der har kunnet foretages fremstilling og høst af cannabisplanter i sager om efterladte skunkvæksthuse eller skunkvæksthuse, hvor der har været en længerevarende produktion forud for politiets ransagning. Der skal ikke indsendes prøver til de retskemiske institutter eller i øvrigt foretages analyse af planterne. Politiets sigtelse skal udarbejdes i overensstemmelse med nævnte sigtelseskoncepter i pkt. 2.4.3. .

Beregning af skønnet udbytte

Det skønnede marihuanaudbytte i sager om produktion af cannabisplanter (skunk) i væksthuse skal beregnes på baggrund af politiets optælling af det samlede antal cannabisplanter – høstmodne og ikke-høstmodne planter samt stiklinger – i væksthuset. Ved udbytteberegningen tages der udgangspunkt i et skønnet udbytte på 38 gram marihuana pr. cannabisplante. Der skal herefter foretages et generelt fradrag på 25 % for samtlige planter (høstmodne, ikke-høstmodne og stiklinger). Fradraget er fastsat ud fra en forudsætning om, at det skal omfatte stiklinger og ikke-høstmodne planter, der må formodes at gå til inden høst, samt produktionsforhold og samtlige andre forhold, der kan have betydning for kvalitet og indhold af THC (tetrahydrocannabinol), herunder f.eks. lysforhold, gødning, dyrkningsmetode og erfaringsniveau hos gartnere.

Følgende formel anvendes til udbytteberegning:

Antal cannabisplanter (høstmodne, ikke-høstmodne og stiklinger) x 38 gram (skønnet udbytte marihuana pr. cannabisplante) – 25 % = antal gram (samlet skønnet marihuanaudbytte)

Det er en forudsætning for anvendelsen af den generelle beregningsmodel, at der i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering af, om der er grundlag for at fravige beregningsmodellen, herunder hvis cannabisdyrkningen i den pågældende sag har haft en uprofessionel karakter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.